2022 – 4. ročník

Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Propozície

 

Slovenská ZOO-LYMPIÁDA 2022

 

4.ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl a stredných škôl venovaný zoológii a ekológii.

Termín uzávierky prihlášok:       3. máj 2022

 

Poslanie súťaže

 

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

 

Organizátori:

 

Národná zoologická záhrada Bojnice

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

 

Odborní garanti

 

Ing. Andrea Klasová, Jaroslav Slašťan

Prednášajúci:

slobodník

Vladimír Slobodník

ŠOP SR - CHKO Ponitrie / CHKO Dunajské Luhy
juraj

Matej Žiak

Slovenské národné múzeum v Martine
jaro

Jaroslav Slašťan

Štátna ochrana prírody SR
Klasová_02

Andrea Klasová

Národná zoologická záhrada Bojnice

Partneri:

(priebežne sa doplňuje)

blank

Národná zoo Bojnice

mžpsr

Ministerstvo životného prostredia SR

wami sro sponzori

Wami

šopsr

Štátna ochrana prírody SR

logo kjkk_02

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

termal sponzori

Penzión Termal - reštaurácia v Národnej zoo Bojnice

všzp sponzori

Všeobecná zdravotná poisťovňa

logo partneri cvč bojnice

CVČ JUNIOR Bojnice

elba

Spoločnosť ELBA - Kremnica

peter svitok sponzori

Ing. Peter Svitok - ECOS-ast.

bufet medveď zoolympiada 2022 sponzori

Bufet Medveď

OutlookEmoji-1501667326513_logo02ccd965-8dbe-4684-8fd7-4066bbea1877

Slovenské národné múzeum v Martine

daffer logo_

Daffer

bartoš reklama logo sponzori

Bartoš.sk reklama

Mediálni partneri:

(priebežne sa doplňuje)

Výhry a ocenenia

 

Absolútny víťaz (súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťažiacich) – Kolobežka (elektrická)

Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie – hodnotné vecné ceny.

Všetci súťažiaci – občerstvenie, balíčky s prekvapením, certifikát o absolvovaní súťaže s konkrétnym umiestnením (prvé 3 miesta v každej kategórii).

Výhercovia budú vyhlásení na záverečnom vyhodnotení dňa 28.6.2022 priamo v areáli Národnej zoologickej záhrady Bojnice po ukončení súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa pravidiel súťaže, výhra zostáva v prospech organizátora.

Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre bude plniť pokyny organizátorov súťaže. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za iné výhry.

Absolútny víťaz sa prevzatím výhry zaväzuje, že sa zúčastní aj nasledujúceho ročníka súťaže za účelom odovzdania putovného víťazného pohára nasledujúcemu absolútnemu víťazovi súťaže.

 

Pravidlá súťaže

 

Súťažiaci: Do súťaže sa môžu zapojiť len deti / žiaci / študenti vo veku od 5 do 18 rokov, ktorí patria do nasledujúcich súťažných kategórií:

MŠ – deti materských škôl

ZŠ I – žiaci základných škôl prvého stupňa (1.-4.ročník)

ZŠ II – žiaci základných škôl druhého stupňa (5.-9.ročník)

SŠ – študenti stredných škôl (SOU, SPŠ, SOPŠ, gymnáziá a pod.)

 

Témy súťažných otázok IV. ročníka*: 

 

1] Ochráňme život v korunách stromov (Vladimír Slobodník)

MŠ a I. stupeň ZŠ: Lesy, význam lesov, hniezdenie vtákov, miesta hniezdenia, druhy hniezd.

II. Stupeň ZŠ a SŠ:  Lesy, význam lesov, hniezdenie vtákov, miesta hniezdenia, druhy hniezd, sovy, ohrozené druhy vtákov v slovenských lesoch.

 

2] Ochráňme život vo vzduchu a pod hladinou (Matej Žiak)

MŠ a I. stupeň ZŠ: Čo je makrozoobentos. Aké vodné bezstavovce u nás žijú. Čo sú podenky, pošvatky, potočníky. Čo najviac ohrozuje v  súčasnosti vodné toky?

II. Stupeň ZŠ a SŠ: Čo je biodiverzita. Aké sú faktory ovplyvňujúce život vo vode. Čo je spoločenstvo a aké spoločenstvá môžu byť vo vode. Typických zástupcov vodných spoločenstiev. Čo je makrozoobentos. Hlavné rozlišovacie znaky medzi vodným hmyzom a inými skupinami vodných organizmov. Bioindikácia vodného prostredia. Morfologické determinačné znaky vodných bezstavovcov (predovšetkým podenky, pošvatky, potočníky, kôrovce, pijavice, ploskulice).

 

3] Ochráňme život v lese pomocou pobytových znakov (Jaroslav Slašťan)

MŠ a I. stupeň ZŠ: Stopy zveri, lebky cicavcov a vtákov.

II. Stupeň ZŠ a SŠ: Stopy zveri a vtákov, pobytové znaky cicavcov a lebky cicavcov a vtákov.

 

4] Skúsme žiť v súlade s prírodou (Andrea Klasová)

MŠ a I. stupeň ZŠ: Biomimikry. 9 princípov biomimikry. Príklady inšpirácií z prírody.

II. Stupeň ZŠ a SŠ: Biomimikry. 9 princípov biomimikry podrobnejšie. Príklady inšpirácií z prírody.

 

 

Registrácia  súťažiaceho: na prihlásenie súťažiaceho do súťaže je potrebné riadne a úplne vyplniť online registračný formulár uverejnený na webovej stránke         www.zoo-lympiada.sk. Pokiaľ nebude formulár kompletne vyplnený, nebude súťažiaci zaregistrovaný do súťaže ako súťažiaci.

POZOR! Tento ročník má obmedzenú kapacitu – 200 súťažiacich! Rozhodujúce bude  poradie prijatého registračného formulára. V prípade naplnenia kapacity a budú určení náhradníci taktiež v poradí podľa prijatého registračného formulára.

 

Štartovné: Keďže sme vynechali 2 „pandemické“ ročníky, tento rok je veľmi výnimočný a preto tento rok štartovné nemusíte platiť. Berte to ako odmenu za zameškané dva roky.

 

Dobrovoľná prednáška:  v rámci prípravy na súťaž budú organizované dobrovoľné prednášky, na ktoré sa môže každý súťažiaci pri registrácii prihlásiť. Všetky prednášky budú identické, len budú organizované na inom mieste. Prednáška bude určená a časovo rozdelená jednotlivo pre všetky súťažné kategórie v dané dni. Konkrétny deň a čas pre svoju súťažnú kategóriu sa dozviete v elektronickej pozvánke, ktorú vám po prihlásení najneskôr do 9.5.2022 zašleme. Obsah prednášok bude úzko súvisieť s otázkami na finálovej súťaži. Účasť na prednáškach je dobrovoľná / odporúčaná, nie povinná. Prednášky a prezentácie nebude možné poslať emailom, ani inak sprostredkovať. Obsah prednášky je možné vidieť a konzultovať len v určené dni prednášok. Po termíne dobrovoľných prednášok budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

 

Priebeh súťaže:

 • Po zaregistrovaní dostane každý súťažiaci obratom email o potvrdení registrácie na súťaž.
 • Každý prihlásený súťažiaci na dobrovoľnú prednášku dostane do 5.5.2022 e-mailom pozvánku s konkrétnym časom a miestom realizácie prednášky aj s bližšími potrebnými informáciami.
 • Prihlásení súťažiaci absolvujú prednášku, na ktorú sa prihlásia v rámci registračného formulára.
 • Po termíne dobrovoľných prednášok budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) určených 4 tém súťaže pre tých, ktorý sa prednášok nezúčastnili a to po 17.5.2022.
 • Každý registrovaný súťažiaci dostane najneskôr 16.6.2022 elektronicky pozvánku na samotnú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 28.6.2022 v Bojniciach s bližšími inštrukciami a organizačnými informáciami.

 

Začiatok súťaže a termín riešenia súťažných otázok je dňa 28.6.2022 s predpokladaným začiatkom o 8,00 hod. a predpokladané ukončenie najneskôr o 16,00 hod. so slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením výhercov.

 • Riešenie otázok:
  • Koordinácia riešenia otázok (postupnosť okruhov) je individuálna.
  • Odpovede môžu súťažiaci počas riešenia meniť. Jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnému uvažovaniu.
  • Odpovede sa po uzavretí/odovzdaní hárka s odpoveďami meniť nemôžu.
  • Súťažiaci môže začať ktoroukoľvek zo súťažných tém(na ktoromkoľvek stanovišti)
  • Súťažiaci nemusí vyriešiť celý súbor otázok či tém (t.j. nemusí odpovedať na všetky otázky).

 

Vyhodnotenie súťaže: Každá otázka bude mať len jednu správnu odpoveď. O celkovom umiestnení súťažiaceho bude rozhodovať súčet všetkých bodov. Najvyšší počet bodov vyhráva. Konkrétny systém bodovania bude oznámený priamo na otvorení súťaže dňa 28.6.2022. V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky tesne pred vyhodnotením.

 

Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené  tu na tejto webovej stránke: www.zoo-lympiada.sk

 

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

 

 • Registrovať sa ako súťažiaci vyplnením ONLINE registračného formulára (viď nižšie).
 • Platiť štartovné nemusíš. To máš od nás ako darček.
 • Môžete sa zúčastniť dobrovoľnej prednášky, kde sa dozviete podrobnejšie okruhy informácií k jednotlivým témam súťaže.
 • PRÍSŤ SI ZASÚŤAŽIŤ NA ZÁKLADE POZVÁNKY DŇA 28. JÚNA 2022 DO NÁRODNEJ ZOO BOJNICE A VYHRAŤ!

 

VYHODNOTENIE:

Foto z akcie sa priebežne doplňuje.

Kategória MATERSKÉ ŠKOLY:

Kategória I. STUPEŇ ZŠ:

Kategória II. STUPEŇ ZŠ:

Kategória STREDNÉ ŠKOLY: