2020/2021 – 4. ročník

Propozície

 

Slovenská Zoo Lympiáda 2020/2021

 

4.ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov MŠ, I. a II. stupňa základných škôl a stredných škôl venovaný zoológii.

 

Termín uzávierky prihlášok: 31. marec 2021

 

Poslanie súťaže

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia, a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

 

Organizátori:

Národná zoologická záhrada Bojnice

Kremnické vrchy OZ

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

 

Odborní garanti

Ing. Andrea Klasová, Jaroslav Slašťan

Prednášajúci:

slobodník

Vladimír Slobodník

ŠOP SR - CHKO Ponitrie / CHKO Dunajské Luhy
juraj

Matej Žiak

Kurátor entomológ v Slovenskom národnom múzeu v Martine
jaro

Jaroslav Slašťan

Národná zoologická záhrada Bojnice
Klasová_02

Andrea Klasová

Národná zoologická záhrada Bojnice

Partneri:

(priebežne sa doplňuje)

OutlookEmoji-1501667326513_logo02ccd965-8dbe-4684-8fd7-4066bbea1877

Slovenské národné múzeum v Martine

logo

Priebežne sa doplňuje...

logo

Priebežne sa doplňuje...

logo

Priebežne sa doplňuje...

Partneri:

(priebežne sa doplňuje)

Partneri:

(priebežne sa doplňuje)

Mediálni partneri:

(priebežne sa doplňuje)

Výhry a ocenenia

Absolútny víťaz (súťažiaci s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťažiacich) – HORSKÝ BICYKEL

Traja najúspešnejší súťažiaci z každej kategórie – hodnotné vecné ceny.

Všetci súťažiaci – občerstvenie, balíčky s prekvapením, certifikát o absolvovaní súťaže s konkrétnym umiestnením.

Výhercovia budú vyhlásení na záverečnom vyhodnotení dňa 26.5.2021 priamo v areáli Národnej zoologickej záhrady Bojnice po ukončení súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre uvedené výhry boli splnené, alebo nie. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa pravidiel súťaže, výhra zostáva v prospech organizátora.

Každý výherca sa zaväzuje, že po oznámení o výhre bude plniť pokyny organizátorov súťaže. Výhry nie je možné meniť ani zamieňať za iné výhry.

Absolútny víťaz sa prevzatím výhry zaväzuje, že sa zúčastní aj nasledujúceho ročníka súťaže za účelom odovzdania putovného víťazného pohára nasledujúcemu absolútnemu víťazovi súťaže.

 

Pravidlá súťaže

 

Súťažiaci: 

Do súťaže sa môžu zapojiť len deti / žiaci / študenti vo veku od 5 do 18 rokov, ktorí patria do nasledujúcich súťažných kategórií:

MŠ – deti materských škôl

ZŠ I – žiaci základných škôl prvého stupňa (1.-4.ročník)

ZŠ II – žiaci základných škôl druhého stupňa (5.-9.ročník)

SŠ – študenti stredných škôl (SOU, SPŠ, SOPŠ, gymnáziá a pod.)

 

Témy súťažných otázok IV. ročníka*: 

 

 1. Operenci a krúžkovanie (Vladimír Slobodník)
 2. Potvory našich potokov (Juraj Žiak)
 3. Tajomstvá pod kožou (Jaroslav Slašťan)
 4. Which fish! (Andrea Klasová)

 

 

* po termíne dobrovoľných prednášok budú na tomto mieste zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

 

Registrácia  súťažiaceho: na prihlásenie súťažiaceho do súťaže je potrebné  riadne a úplne vyplniť online registračný formulár uverejnený na webovej stránke www.zoo-lympiada.sk (viď nižšie) Pokiaľ nebude formulár kompletne vyplnený, nebude súťažiaci zaregistrovaný do súťaže ako súťažiaci.

 

Štartovné5 Eur na súťažiaceho (s tromi súťažiacimi je pre 1 osobu ako doprovod zdarma). Štartovné zahŕňa občerstvenie pre súťažiacich počas súťažného dňa v Bojniciach.

Úhrada štartovného: najneskôr do 7.4.2021, neuhradené štartovné znamená vymazanie súťažiaceho zo štartovnej listiny. Štartovné sa nevracia, ani neprenáša na ďalší rok.

Bankové spojenie: Kremnické vrchy o.z., Dolná 51/25, 967 01 Kremnica, IČO: 45775516, Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN           SK4109000000005060597614, variabilný symbol = dátum narodenia súťažiaceho v tvare DDMMRRRR, konštantný symbol = 0558. DO POZNÁMKY UVEĎTE MENO A PRIEZVISKO SÚŤAŽIACEHO!

Dobrovoľná prednáška: v rámci prípravy na súťaž bude organizovaná 1 dobrovoľná online (na živo) prednáška, na ktorú sa môže každý súťažiaci pri registrácii prihlásiť. Prednáška bude 30.4.2021 online formou.  Prednáška bude určená a časovo rozdelená pre všetky súťažné kategórie v daný deň. Konkrétny čas, formu a spôsob pre svoju súťažnú kategóriu sa dozviete na základe poslanej elektronickej pozvánky s dostatočným predstihom. Obsah prednášky bude úzko súvisieť s otázkami na finálovej súťaži. Účasť na prednáške je dobrovoľná / odporúčaná, nie povinná. Prednášky a prezentácie nebude možné poslať emailom, ani inak sprostredkovať. Obsah prednášky je možné vidieť a konzultovať len v určený deň prednášky v priamom prenose. Po termíne dobrovoľných prednášok budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) hore uvedených tém súťaže pre tých, ktorí sa prednášok nezúčastnili.

 

Priebeh súťaže:

 

 • Po zaregistrovaní a zaplatení štartovného dostane každý súťažiaci do 12.4.2021 email o potvrdení registrácii na súťaž, respektíve výzvu na možné doplnenie prihlášky.
 • Každý prihlásený súťažiaci na dobrovoľnú prednášku dostane do 12.4.2021 e-mailom pozvánku s konkrétnym časom a miestom realizácie prednášky aj s bližšími potrebnými informáciami.
 • Prihlásený súťažiaci absolvujú prednášku, na ktorú sa prihlásia v rámci registračného formulára – online.
 • Po termíne dobrovoľnej prednášky budú zverejnené bližšie okruhy (zhrnuté v bodoch) určených 4 tém súťaže pre tých, ktorý sa prednášok nezúčastnili a to po 30.4.2021.
 • Každý registrovaný súťažiaci dostane najneskôr 7.5.2021 elektronicky pozvánku na samotnú súťaž, ktorá sa bude konať dňa 26.5.2021 za priaznivých epidemiologických podmienok v Bojniciach ( v inom prípade budeme súťažiacim informovať o forme súťaženia) s bližšími inštrukciami a organizačnými informáciami.
 • Začiatok súťaže a termín riešenia súťažných otázok je dňa 26.5.2021 s predpokladaným začiatkom o 8,00 hod. a predpokladané ukončenie najneskôr o 16,00 hod. so slávnostným vyhlásením výsledkov a ocenením výhercov.

Riešenie otázok:

 • Koordinácia riešenia otázok (postupnosť okruhov) je individuálna.
 • Odpovede môžu súťažiaci počas riešenia meniť. Jednou z úloh súťaže je naučiť žiakov samostatnému uvažovaniu.
 • Odpovede sa po uzavretí/odovzdaní hárka s odpoveďami meniť nemôžu.
 • Súťažiaci môže začať ktoroukoľvek zo súťažných tém(na ktoromkoľvek stanovišti)
 • Súťažiaci nemusí vyriešiť celý súbor otázok či tém (t.j. nemusí odpovedať na všetky otázky).

 

Vyhodnotenie súťaže: Každá otázka bude mať len jednu správnu odpoveď. O celkovom umiestnení súťažiaceho bude rozhodovať súčet všetkých bodov. Najvyšší počet bodov vyhráva. Konkrétny systém bodovania bude oznámený priamo na otvorení súťaže dňa 26.5.2021. V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich na prvých miestach rozhodnú tzv. rozstrelové otázky tesne pred vyhodnotením.

 

Po uzavretí a vyhodnotení súťaže budú výsledky zverejnené  tu na tejto webovej stránke:

 

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

 • Registrovať sa ako súťažiaci vyplnením ONLINE registračného formulára (viď nižšie).
 • Zaplatiť štartovné najneskôr do 7.4.2021. (viď informácie vyššie).
 • Môžete sa zúčastniť dobrovoľnej prednášky (30.4.2021 online formou), kde sa dozviete podrobnejšie okruhy informácií k jednotlivým témam súťaže.

 

Online registračný formulár: